Wnioski

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

 • Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]
 • egzekucje z nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości;
 • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (alimenty)

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Zaświadczenie do funduszu alimentacyjnego

Wniosek ogólny

Wniosek o dokonanie doręczenia